Список населенных пунктов, начиная с K (Таджикистан)

Список населенных пунктов, начиная с K (Таджикистан)

Список городов, Таджикистан (найдено 11 ед.). Список населенных пунктов, начиная с "K":
Kabodion
Kanibadam
Kayrakum
Khorog
Khovaling
Khujand
Khuroson (former Gozimalik)
Kolkhozabad
Kulyab
Kumsangir (C. Dusti)
Kurgan-Tube